Dossier 2017-242

Stemmen vanuit het buitenland

De huidige kiesregelgeving heeft geleid tot een verruiming van de mogelijkheid om in het buitenland te stemmen, maar ondersteunt het stemmen in het buitenland onvoldoende. De in de Kieswet en aanverwante regelgeving vastgelegde procedure kan bijna niet anders dan tot klachten leiden van kiezers in het buitenland, omdat zij hun stem niet (tijdig) kunnen uitbrengen.
Het bestaande kiessysteem kan op punten worden aangepast, echter daarvan mag niet verwacht worden dat het tot een wezenlijke verbetering zal leiden. Een herijking van het kiessysteem ligt voor de hand. De combinatie van vaste en tijdelijke regelgeving is onoverzichtelijk en heeft geleid tot inconsistentie. Er is afgeweken van de voorgeschreven regels.
Klachten vloeien vooral voort uit het kiesstelsel en zijn minder het gevolg van foutief overheidshandelen.

Voor het volledige rapport zie:
https://assets.bettyblocks.com/5ae9072ffeed497e934ad982aa5f5b7e_assets/files/Rapport_Gemeentelijke_ombudsman_Den_Haag_-_Stemmen_vanuit_het_buitenland