Dossier 2018-199

Mijn stem telt ook mee

De klacht die bij de ombudsman terecht is gekomen, gaat over de gang van zaken rondom het verwerken van het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezing. Het proces-verbaal is een document waarin (in de praktijk) onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het stembureau verslag wordt gedaan over de telling. Het proces-verbaal wordt na de telling door de voorzitter van het stembureau naar een centrale locatie gebracht waar vervolgens twee controleurs/ambtenaren enkel de optellingen controleren.

De voorzitter heeft zich in de verkiezingsnacht gedwongen gevoeld door de controleurs om correcties te maken in het proces-verbaal waar hij niet achterstond. Toen later de processen-verbaal openbaar werden, ontdekte de plaatsvervangend voorzitter dat zonder medeweten van de voorzitter de correcties – weliswaar terecht – waren teruggedraaid. De voorzitter heeft het als onprettig ervaren dat het proces-verbaal, waar hij verantwoordelijk voor is, zonder zijn medeweten is aangepast. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter wilden deze gang van zaken aankaarten bij de gemeente maar kregen in hun ogen geen gehoor. Het bejegeningsaspect in de klacht – de manier waarop zij te woord zijn gestaan en het gegeven dat zij zich niet gehoord voelden – heeft beide klagers doen besluiten om een klacht in te dienen bij de Dienst Publiekszaken (DPZ). Daarnaast heeft deze gang van zaken ook het vermoeden gewekt van eventuele beïnvloeding van de verkiezingsuitslag.

Naar aanleiding van de klacht hebben er afzonderlijke gesprekken met de klagers en DPZ plaatsgevonden en vervolgens een gezamenlijk gesprek met beide partijen op het kantoor van de ombudsman. Daarnaast heeft de ombudsman een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van het tellen en registreren van de stemmen. De burgemeester heeft besloten om de aanbevelingen op te volgen. Een belangrijke verbetering is dat de stemmen voortaan de volgende dag zullen worden geteld.